REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

 

 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN I RÈGIM DISCIPLINARI

 

Aquest reglament pretén ser l’instrument que estableixi les normes més essencials de funcionament del Club de Tir Olímpic Berga.Tots i cadascun dels socis contribueixen a donar cos i forma a l’entitat,li proporcionen els recursos humans i materials per desenvolupar-se esportivament i socialment i interactuen i conviuen dins i fora de les instal·lacions. Aquesta convivència fa que s’hagin d’establir unes normes de conducta essencials que la facin possible. Malgrat que per la seva obvietat es compleixen, cal però posar-les en coneixement de tothom, al mateix temps, és preceptiu informar de les conseqüències que pot tenir el trencament d’aquestes normes de convivència i de les actuacions disciplinàries que es poden emprendre, així doncs, en els articles que segueixen a continuació, es detalla els drets, deures i obligacions dels socis i usuaris envers l’entitat, es determina les normes d’ús de les instal·lacions i del material i s’estableix el règim disciplinari que serà d’aplicació als socis i usuaris del Club de Tir Olímpic Berga. Per altra banda, aquest reglament pretén ordenar amb principis essencials, el funcionament dels diferents òrgans de representació de les seccions que no s’especifiquen en els estatuts.

 

NORMES D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN ELS CONCURSOS.

 

Podran participar tots els socis del club que estiguin en possessió de la llicència federativa i al corrent de pagament del rebut de l’any en curs.

La inscripció es podrà fer personalment el mateix dia de la tirada. Les inscripcions es tancaran mitja hora abans de la competició i els tiradors hauran de ser s als seus llocs cinc minuts abans de començar la tirada.

El tirador quan participi en un concurs, i un cop ocupada la seva cabina, no podrà treure, manipular ni guardar l’arma si l’àrbitre de la galeria no dona l’ordre corresponent.

L’ incompliment d’aquesta norma és considerada falta greu.

L’import per les competicions serà el que es determini en L’Assemblea general del mes de desembre i serà vàlid per a tot l’any següent.

Les competicions començaran a les 10 hores els  diumenges i a les 11 els dissabtes, tret que el calendari o la darrera hora de la web no digui el contrari. A criteri de l’àrbitre quedarà suspesa tota competició en que no hi participin un mínim de tiradors o en la que no es compleixin totes les normes.

La junta es reserva el dret de modificar, canviar o suspendre qualsevol de les tirades anunciades, d’acord amb les necessitats de cada moment.

 

 

REGLAMENT:

 

Article 1.

La finalitat del reglament de règim intern és regular els drets i obligacions de totes les persones que es puguin trobar dins de les instal·lacions del Club de Tir Olímpic Berga o fora d’elles en representació de l’entitat, d’acord amb els estatuts vigents del club i de les normes de caràcter superior que regulin les activitats esportives i no esportives.

Article 2.

Les llacunes o ambigüitats d’interpretació que es puguin produir, hauran de ser solucionades per la junta directiva mitjançant acords de junta.

Article 3.

La condició de soci, així com la d’usuari, implica l’acceptació i compliment del reglament de règim intern. el desconeixement d’aquest per part dels socis i usuaris no els eximirà del seu compliment.

Article 4. Soci.

Tindrà la condició de soci aquella persona que compleixi les condicions que estableixen els estatuts del club.

El soci tindrà el dret de fer servir totes les instal·lacions del club, el soci té l’obligació ineludible de portar el carnet de soci i la corresponent targeta federativa en un lloc visible per poder-lo identificar.

Article 5. Convidat.

Tindrà la condició de convidat aquella persona que, sense ser soci del club, accedeixi a les instal·lacions en les condicions següents:

El convidat té l’obligació del moment d’entrar de donar-se a conèixer a les oficines del club i obtenir el carnet d’identificació de visitant i dur-lo en lloc visible.

El convidat no podrà fer ús de les instal·lacions ni practicar cap tipus de modalitat de tir (aire, armes de foc) exceptuant que disposi de la llicència federativa i del permís d'armes corresponent.

El convidat ha d’estar acompanyat en tot moment pel soci que l’ha convidat.

El soci serà responsable de las accions que el convidat pugi fer.

 

 

 

NORMES DE CONDUCTA I D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS.

 

Article 6.

Els socis, usuaris, entrenadors, tècnics i treballadors estaran obligats a:

1 – respectar i utilitzar amb cura les instal·lacions que el club posa a la seva disposició i mantenir les normes de seguretat, neteja i higiene elementals.

2 – informar als encarregats de les instal·lacions de les deficiències que es detectin a les mateixes a causa del seu ús o que hagin estat provocades, essent, en aquest últim cas, responsable personalment el soci o usuari que provoqui els desperfectes.

3 – tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis, usuaris, empleats, tècnics del club i la junta.

4 – no destorbar el benestar dels socis i usuaris. per la qual cosa no es podran utilitzar de manera particular objectes susceptibles de molestar altres usuaris, cridar i realitzar activitats diferents a les practiques habituals de tir.

5 – no entrar amb animals, ni mitjans de locomoció a les instal·lacions sense autorització expressa de la direcció del club, llevat de les zones habilitades a tal efecte.

6 – no entrar a les instal·lacions del club en estat ebri o sota l’efecte de drogues psicotròpiques.

7 – no fumar dins del recinte.

Article 7.

Els socis que participin en una competició esportiva de qualsevol secció del club i la resta de competidors aliens al club si s’escau, tindran l’obligació de respectar el reglament intern de la secció, així com les ordres dels seus tècnics, entrenadors i àrbitres.

 

Article 8. Amonestacions:

Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta i de les que segueixen, determinarà la immediata amonestació verbal al soci o usuari infractor per part dels responsables del Club. Si l’infractor persisteix en la seva actitud, se’l convidarà a abandonar les instal·lacions.

Per aquest motiu es procedirà a informar de l’incident a la Junta Directiva, que valorarà l’obertura d’un expedient sancionador segons el procediment establert en els estatuts.

 

 

 

 

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS.

 

Article 9. Galeries de tir amb armes de foc.

 

1 – Les armes emprades per la llicència federativa  Aquest transport es realitzarà per el lloc més directe possible, nomes es podrà treure l’arma del seu maletí quan el tirador es trobi dins la cabina de la galeria de tir i guardar-la al maletí quan desocupi la cabina.

2 – L’arma en repòs haurà d’estar sempre descarregada, amb la recambra a la vista (mecanisme obert) o amb la bandera de seguretat p canó dirigida cap als blancs, excepte les armes llargues d’avantcàrrega, que hauran d’estar e en la seva culata i amb els fermalls oberts, desencebades i sense amartellar.

3 – A l’empunyar un arma per a carregar-la i muntar-la, estarà sempre dirigida a la línia de blancs i mai amb cap dit recolzat a la cua del disparador o gatell, excepte en el moment en que es vagi a efectuar el tret.

4 – Quan d’una arma accionada (disparada) no hagués sortit el tret o es produís qualsevol tipus de interrupció, es realitzaran les correccions reparacions sense deixar D’APUNTAR A LA LÍNIA DE BLANCS .

5 – Les peticions d’eines a altres companys es realitzaran sense portar l’arma, que romandrà en el lloc de tirador on es va produir la interrupció.

6 – No es transitarà amb les armes a la mà sense estar perfectament obertes i descarregades i només en els espais destinats a la realització de les pràctiques, mai en els llocs d’accés al públic.

7 – Queda totalment prohibit portar armes adossades al cos, ni en fundes a l’efecte, en llocs públics.

8 – No es podrà tocar armes, estris o aparells d’un altre tirador sense la seva prèvia i específica autorització.

9 – Els exercicis de tir es realitzaran exclusivament sobre blancs reglamentaris.

Qualsevol altre objecte o element que s’utilitzi com a blanc constituirà una infracció greu.

10 – En benefici dels entrenaments i en evitació d’accidents, no es permetrà la formació de grups en els llocs de tir.

11 – Al entrar al camp per canviar la diana, com que s’ha d’utilitzar la zona de tir, no s’hi podrà accedir  sense estar completament segur que els altres tiradors que ocupen la galeria tenen el total coneixement que es va a procedir a un canvi de diana.

12 – Es prohibeix terminantment el consum de begudes alcohòliques en els llocs de tir.

13 – Les contravencions de les normes seran sancionades conforme al Reglament de Faltes i Sancions de la Federació Catalana de Tir Olímpic.

14 – Es recorda l’obligatorietat de estar en possessió de la llicència federativa vigent a tots els posseïdors d’armes.

 

 

RENOVACIÓ DEL PERMÍS D’ARMES

 

Article 10. Renovació del permís d’armes.

1 – Es recorda l’obligació de passar Revista d’armes en el mes corresponent per a no incórrer en la sanció reglamentaria. Els tiradors que posseeixin en aquest moment la llicència d’armes de Tir Olímpic tipus “F”, amb validesa per a tres anys, passaran la Revista d’armes cada tres anys.

2 – En cas de no fer-ho, hauran de dipositar les seves armes a la Intervenció de la Guarda Civil.

3 – Tots aquells esportistes que, malgrat casos de força major, no hagin desenvolupat al llarg d’un any activitats esportives, perdran la llicencia “F” d’armes, i caldrà que dipositin les seves armes i llicències a la Intervenció d’armes de la Guardia Civil (art. 138-2 del Reglament de Armes).

4 – Per a la renovació de la llicencia “F” tots els tiradors caldrà que sol·licitin, amb la suficient antelació a la data de caducitat de la llicència en vigor a la Federació Catalana de Tir Olímpic a través del seu Club, un certificat d’activitats realitzades al llarg dels últims tres anys de validesa de la llicència “F”, caldrà també presentar les llicències esportives de tirador dels últims dos anys.

5 – En cas de no estar en possessió de les mateixes, caldrà que les aboni en la seva totalitat, salvat que demostri justificadament que li foren expedides en el seu moment. IMPRESCINDIBLE.

6 – Per la renovació del permís de TERCERA CATEGORIA es necessari participar en tirades socials o bé en els entrenaments controlats del calendari.

7 – Per la renovació del permís de SEGONA CATEGORIA es imprescindible participar en campionats Autonòmics o bé, en les primeres fases d’aquestes .

8- Per la renovació del permís de PRIMERA CATEGORIA es imprescindible participar en campionats Estatals  o bé, en fases preliminars .

9 – Per l’obtenció de la LLICÈNCIA D’ARMES tipus “F” és obligatori realitzar i superar la prova d’aptitud.

10- Els tiradors que vulguin renovar la Llicència Nacional, s’ha de fer a principis del mes de Gener.  I els que ho facin per primer cop, es pot fer durant tot l’any.

 

 

 

 

TARGES I CLAUS D’ENTRADA AL CAMP DE TIR.

 

Article 11. NORMES D’UTILITZACIÓ

1.1.- Per poder disposar d'una tarja d'accés cal fer una sol.licitut, un diposit de 10€ i signar un contracte d'acceptació de les normes d'utilització. L'acceptació de la solicitut es farà veient l'activitat esportiva del sol.licitant i un cop sigui aprovada per la Comissió de valoració (en cas de ser rebutjada no es cobraran els 10€).

1.2.- La comissió de valoració la designarà la Junta Directiva.

1.3.-La tarja d’activació del control d’accessos així com la clau que l’acompanya  serán d’us exclusiu del soci a qui li correspongui  i nomès es podrá utilizar durant els horaris establerts.

2.-En cas de que el soci vagi acompanyat haurà de pasar una vegada per cada persona que l’acompanyi  la tarja pel Control d’entrada a la SALA SOCIAL. NO ESTÀ PERMESA L’ENTRADA  A LA GALERIA DE TIR  A PERSONES QUE NO TINGUIN LA LLICÈNCIA FEDERATIVA DE L’ANY EN CURS. AQUESTES PERSONES NOMÉS PODRAN ENTRAR FINS LA SALA SOCIAL.

3.-Axí mateix el soci será l’unic responsable del que pugui passar amb les persones que l’acompanyen.  

4.-En horari no autoritzat tampoc està permès entrar al recinte del Camp de Tir, zona exterior i on no hi ha lectors de targes (a la que s’hi accedeix amb la clau entregada juntament amb la tarja).

5.-En tot moment  a l’interior de les instal·lacions hi hauran cameres de seguretat gravant.

6.-La mala utilització de les instal·lacions suposarà una falta molt greu i s’aplicaran els correctius que consten en els estatuts .

7.-El compliment de les normes de seguretat, com per exemple, no manipular armes fora de les casetes de tirador, es estrictament obligatori.

8.-Cada soci es fa responsable del Camp de Tir.

9.-Només es pot tirar a les dianes oficials i d’entrenament  mai  a objectes.

10.-La sortida a la zona de foc només es farà per posar, fer el canvi o recollir  les dianes.

11.-En cas de coincidir diverses persones al Camp, será obligatori posar-se d’acord per “l’altu el foc” i el “foc” per tal de sortir a cambiar dianes. Com a màxim això s’haurà de produir cada 10 minuts.

 

12.-HORARIS: D’ABRIL A SETEMBRE, DE 9H A 20H.              D’OCTUBRE A MARÇ, DE 9 A16,30.

 

 

Ctra. BP-4654, km 46

Apartat de Correus 53

tirberga@gmail.com

Miquel Moya

tel. 608 59 23 41

      

 

 Accés al Camp.GPS:

42° 06' 50.9" N  1° 53' 08.7" E

42.114133, 1.852422